GMP+

GMP+ je certifikačná schéma pre zabezpečenie bezpečnosti krmív. Táto certifikačná schéma je akceptovaná a aplikovateľná celosvetovo. Vznikla v dôsledku požiadaviek firiem podnikajúcich v oblasti živočíšnej výroby.

Krmivo je významným prvkom vstupujúcim do potravinového reťazca a preto môže byť aj významným rizikovým faktorom pre zdravotnú nezávadnosť potravín. Bezpečným krmovom sa rozumie také krmivo, ktoré nemá nepriaznivý účinok na zdravie zvierat používaných na výrobu potravín a následne ani na zdravie ľudí, zároveň nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Bezpečnosť a vysledovateľnosť všetkých surovín v celom reťazci výroby krmív je zabezpečovaná tak, že certifikované spoločnosti nakupujú suroviny, výrobky a služby od certifikovaných dodávateľov. Tým je zaručené dodržiavanie správnej výrobnej praxe v celom reťazci. Certifikácia je vhodná pre spoločnosti zaoberajúce sa ktoroukoľvek fázou výroby a distribúcie krmív. Pri obchodovaní so štátmi EÚ je dokonca podmienkou, nakoľko niektoré z členských štátov prijali štandard GMP+ za legislatívne minimum.