ISO 22000

Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na štruktúrovaný systém manažmentu bezpečnosti potravín, ktorý spája kľúčové prvky zabezpečenia potravinovej bezpečnosti, keďže integruje zásady systému HACCP a kroky jeho aplikácie, vypracované Komisiou Codex Alimentarius, so sústavou programov nevyhnutných predpokladov (PRP).

Zároveň v značnej miere zohľadňuje aj ustanovenia normy ISO 9001 s cieľom zvýšenia kompatibility týchto dvoch noriem a umožňuje tak jednoduchú implementáciu najmä v tých organizáciách potravinárskeho priemyslu, kde už majú zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Normu ISO 22000 je však možné úspešne aplikovať aj samostatne, nezávisle od iných noriem a manažérskych systémov, bez ohľadu na veľkosť organizácie, či prevádzky.

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa normy ISO 22000 prináša organizácii výhody vo viacerých oblastiach:

Prínosy pre organizáciu dovnútra:

 • zlepšenie hygieny, technologickej disciplíny
 • zlepšenie komunikácie manažmentu a personálu
 • sprehľadnenie úloh a jednoznačné stanovenie zodpovednosti jednotlivých pracovníkov, zlepšenie pracovnej disciplíny
 • efektívna kontrola procesov, pracovníkov, dodávateľov, surovín a finálnych produktov
 • zníženie nepodarkovosti, zlepšenie kvalitatívnych ukazovateľov
 • operatívnosť riešenia problémov, možnosť trvalého zlepšovania
 • kompatibilita so systémom riadenia kvality podľa normy ISO 9001 a inými manažérskymi systémami – možnosť vytvorenia integrovaného manažérskeho systému

Prínosy pre organizáciu navonok:

 • získanie dôvery spotrebiteľov v bezpečnosť potravín
 • zlepšenie imidžu spoločnosti v očiach spotrebiteľa a kontrolných orgánov
 • zlepšenie právnej ochrany organizácie
 • zníženie tlaku kontrolných orgánov v dôsledku zvýšenia kvalitatívneho a bezpečnostného štandardu
 • jednoduchšie zavedenie a presadenie nových výrobkov na trhu
 • jednoduchšia a efektívnejšia tvorba a udržanie marketingovej pozície spoločnosti v danom segmente

Norma ISO 22000 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie efektívne fungujúceho systému manažérstva bezpečnosti potravín. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku