International Food Standard IFS

IFS je nemecký štandard, dôležitý pre všetkých výrobcov potravín, špeciálne tých, ktorí vyrábajú privátne značky pre svojich zákazníkov. Je častou požiadavkou „nemeckých reťazcov“

IFS sa opiera o jednoznačne definovanú špecifikáciou výrobku/služby. Plne rešpektuje požiadavky zákazníka, legislatívne požiadavky. Základ tvorí systém manažérstva kvality a HACCP – bezpečnosti potravín doplnený špecifickými požiadavkami tohto štandardu.

Požiadavky IFS

 1. Zodpovednosť vrcholového vedenia (vnútro podniková politika, štruktúra podniku, zamerania na zákazníka, preskúmanie systému riadenia)
 2. Systém riadenia kvality (systém HACCP, zostavenie tímu HACCP, analýza HACCP, požiadavky na dokumentáciu, udržovanie záznamov)
 3. Riadenie zdrojov ( riadenie ľudských zdrojov, ľudské zdroje, školenia, sanitárne zariadenia, vybavenie pre hygienu zamestnancov a zariadenia pre zamestnancov)
 4. Výrobný proces (preskúmanie zmluvy, špecifikácia výrobkov, vývoj produktu, nakupovanie, balenie výrobkov, štandardy prostredia závodu, hygiena a sanitácia, nakladanie s odpadmi, riziko cudzích predmetov kovov, skla a dreva, kontrola škodcov, príjem a skladovanie surovín, doprava, údržba a opravy, zariadenia, validácia procesu, sledovateľnosť vrátane GMO a alergénov)
 5. Meranie , analýza a zlepšovanie (interné audity, inšpekcie prevádzky, riadenie procesu, kalibrácia a kontrola meracích a monitorovacích zariadení, kontrola množstva plnenia hmotnosti/objemu, analýza produktov, karanténa a uvoľňovanie produktov, riešenie reklamácií kontrolných orgánov a zákazníkov, riadenie incidentov, sťahovanie z trhu a od zákazníkov, riadenie nezhodných výrobkov, nápravné opatrenia.

Norma IFS poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie efektívne fungujúceho systému manažérstva bezpečnosti potravín. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku

BRC

BRC je anglický štandard, pre výrobcov potravín privátnych značiek, resp. tých, ktorí vyrábajú privátne značky pre svojich zákazníkov.

Požiadavky BRC

 1. Záväzok vrcholového vedenia a neustále zlepšovanie
 2. Plán HACCP (Tím HACCP, popis výrobku, očakávané použitie, diagram výrobného procesu, overenie prúdového diagramu, popis potenciálnych nebezpečenstiev súvisiacich s výrobným krokom, kritické limity, kritické medze pre každý CCP, systém sledovania pre každý CCP, plán opatrení k náprave, postupy verifikácie, udržiavanie dokumentácie a záznamov HACCP, preskúmanie plánu HACCP)
 3. Systém riadenia bezpečnosti a kvality potravín (politika bezpečnosti a kvality potravín, príručka bezpečnosti a kvality potravín, organizačná štruktúra, zodpovednosti a právomoci vedenia, preskúmanie zmluvy a zameranie sa na zákazníka, interný audit, nakupovanie – schvaľovanie dodávateľov a sledovanie ich výkonnosti, požiadavky na dokumentáciu, opatrenia k náprave a preventívne opatrenia, sledovateľnosť, riadenie reklamácií,  krízový manažment, sťahovanie a odvolanie výrobkov z trhu)
 4. Normy závodu (vonkajšie podmienky, bezpečnosť, vnútorné podmienky, inžinierske siete, zariadenia, údržba, zariadenia pre pracovníkov, riadenie chemickej a fyzikálnej kontaminácie výrobku, Hygiena a sanitácia, odpady a likvidácia odpadov, boj proti škodcom, skladovanie a doprava)
 5. Návrh a vývoj výrobku (požiadavky na zaobchádzanie so špecifickými materiálmi alergénmi a materiálmi s chráneným označením, detekcia cudzích predmetov, obal výrobku, vyšetrovanie a laboratórne skúšanie výrobku, riadenie nezhodného produktu, uvoľnenie výrobku)
 6. Riadenie výrobných činností (množstvo – kontrola hmotnosti/objemu a počtu, kalibrácia a riadenie meracích a monitorovacích zariadení)
 7. Školenie ( o zaobchádzaní so surovinami, príprave, spracovaní, balení a skladovaní, vstup a pohyb pracovníkov, osobná hygiena, zdravotné prehliadky, ochranný odev)

BRC IoP

Štandard bol pôvodne vyvinutý a uverejnený v roku 2001. Bol navrhnutý na ochranu spotrebiteľa poskytnutím spoločného základu pre certifikáciu spoločností dodávateľov obalov a výrobcov potravín.

Štandard teraz poskytuje rámec pre všetky typy výrobcov obalov, ktorý im pomáha pri výrobe bezpečných obalových materiálov a riadiť kvalitu výrobkov tak, aby vyhovovali požiadavkám zákazníkov.

Norma bola vypracovaná tak, aby špecifikovala bezpečnostné, kvalitatívne a prevádzkové kritériá, ktoré musia byť plnené v rámci organizácie na výrobu obalov, aby splnila svoje povinnosti týkajúce sa dodržiavania právnych predpisov a ochrany spotrebiteľa.

Norma BRC poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie efektívne fungujúceho systému manažérstva bezpečnosti potravín. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku


FSSC 22000

FSSC 22000 vznikol aby eliminoval nutnosť certifikovať jednu organizáciu na viac noriem (IFS a BRC súčasne iba preto, že dodávajú výrobky aj do nemeckých aj anglických reťazcov a ušetril peniažky organizácii). FSSC 22000 je rovnocenná alternatíva k uvedeným normám IFS a BRC. FSSC 22000 je ISO 22000 systém manažérstva bezpečnosti potravín  a špecifikácia PAS 220. Tento štandard schválilo GFSI (The Global Food Safety Initiave). GFSI je svetové združenie obchodných reťazcov významných značiek.

Výhody oproti IFS a BRC:

 • certifikát platí 3 roky a znížite si náklady na opakovanú ročnú certifikáciu (po roku je vykonaný iba dohľad a ten je lacnejší)
 • nie je KO požiadavka
 • je použiteľný v integrovanom systéme manažérstva (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a inými)