HACCP

Systém HACCP (hazard analysis and critical control points – analýza nebezpečenstiev a kritické kontrolné body) vznikol v 70-tych rokoch v USA na žiadosť americkej vesmírnej agentúry NASA, ktorá potrebovala zabezpečiť výrobu zdravotne bezchybných potravín pre kozmonautov. Systém HACCP bol 16. júna 1992 implementovaný do legislatívy EU, pričom sa stal celosvetovým štandardom. Tento systém možno efektívne využívať vo všetkých stupňoch potravového reťazca.

Čitať viac

IFS BRC FSSC

IFS je nemecký štandard, dôležitý pre všetkých výrobcov potravín, špeciálne tých, ktorí vyrábajú privátne značky pre svojich zákazníkov. Je častou požiadavkou „nemeckých reťazcov“

BRC je anglický štandard, pre výrobcov potravín privátnych značiek, resp. tých, ktorí vyrábajú privátne značky pre svojich zákazníkov.

FSSC 22000 je rovnocenná alternatíva k uvedeným normám IFS a BRC. FSSC 22000 vznikol aby eliminoval nutnosť certifikovať jednu organizáciu na viac noriem (IFS a BRC súčasne iba preto, že dodávajú výrobky aj do nemeckých aj anglických reťazcov a ušetril peniažky organizácii).

Čitať viac

ISO 22000

Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na štruktúrovaný systém manažmentu bezpečnosti potravín, ktorý spája kľúčové prvky zabezpečenia potravinovej bezpečnosti, keďže integruje zásady systému HACCP a kroky jeho aplikácie, vypracované Komisiou Codex Alimentarius, so sústavou programov nevyhnutných predpokladov (PRP).

Čitať viac